پروژه‌های انجام‌شده

  • امکان سنجی، تهیه خط سیر، بازاریابی، طراحی انشعابات، خطوط تغذیه و توزیع، شبکه های گازرسانی به متقاضیان عمده بزمان و بازاریابی متقاضیان شهرک های صنعتی زاهدان، صنایع زاهدان و شهرک صنعتی ایرانشهر

        کارفرما: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

  • طراحی و اجرای فرآیند، مناقصه انتخاب سرمایه گذار سایت مخازن رو زمینی سوخت به روش BOLT به ارزش تقریبی 700 میلیارد شامل طراحی فرآیند مناقصه، اسناد ارزیابی کیفی، تهیه مدل مالی، اسناد مناقصه، پیش نویس قرارداد، اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی، اسناد ارزیابی مالی  

        کارفرما: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

  • طراحی و اجرای فرآیند مناقصه انتخاب سرمایه گذار سایت مخازن LPG (سوخت مایع) به روش BOLT به ارزش تقریبی500 میلیارد ریال شامل طراحی فرآیند مناقصه، اسناد ارزیابی کیفی، تهیه مدل مالی، اسناد مناقصه، پیش نویس قرارداد، اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی، اسناد ارزیابی مالی

         کارفرما: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

  • طراحی فرآیند مناقصه انتخاب سرمایه گذار یک کارخانه صنعتی مواد غذایی به روش ROLT به ارزش تقریبی 680 میلیارد ریال

         کارفرما: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

  • امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی، طراحی و خدمات فنی مربوط به مراکز صنعتی و تولیدی در سطح استان خراسان جنوبی                                                                                                                    کارفرما: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
  •  نقشه برداری، بازاریابی و تهیه نقشه های خط سیر و طراحی شبکه های توزیع و خطوط تغذیه به صورت متفرقه در سطح استان خراسان جنوبی                                                                                                            کارفرما: شرکت گاز استان خراسان جنوبی