خدمات سیستم‌ها و نظام‌های فنی و اجرایی


  • مشاوره و بررسی بانک‌های اطلاعاتی تاسیسات
  • خدمات در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی
  • مشاوره در بهبود روش‌های اجرایی بهره‌برداری
  • بهینه‌سازی هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری
  • بررسی قابلیت کارایی تاسیسات و مشاوره در افزایش عمر آن‌ها
  • مشاوره فنی در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی
  • مشاوره در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین کالا
  • خدمات در بازنگری استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی