خدمات تحقیق و آموزش  • خدمات آموزشی فنی و مهندسی، بهره‌برداری، مدیریتی و بازرگانی    
  • خدمات پژوهشی و مطالعاتی در مورد استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
  • مشاوره، نظارت و انجام پروژه‌های پژوهشی
  • طراحی و تولید بسته‌های آموزشی مجازی تخصصی گاز