خدمات فنی و مهندسی در احداث تاسیسات گاز


 • امکان‌سنجی و ارزیابی طرح
 • بررسی و برآورد طرح
 • طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
 • کنترل مهندسی
 • ارزیابی کیفی و مشاوره در تعیین مجریان و تامین‌کنندگان
 • خدمات مهندسی در تامین و خرید مواد و تجهیزات
 • مدیریت طرح و مشاوره در اجرای طرح
 • خدمات در نصب و راه‌اندازی تاسیسات
 • مشاوره در تبدیل سوخت صنایع
 • مهندسی ارزش پروژه‌ها و طرح‌ها
 • بازنگری شبکه‌های تغذیه و توزیع تاسیسات گاز